Általános Hirdetési Feltételek

ÁLTALÁNOS HIRDETÉSI FELTÉTELEK
Galambos Ádám István egyéni vállalkozó (1141 Budapest, Bazsarózsa u. 55.), a http://www.FUTOTARS.COM URL címen elérhető weboldal tulajdonosa, üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) a Tisztelt Ügyfelei által megrendelt hirdetéseket az elvárható legjobb technikai és esztétikai kivitelben, a jelen Általános Hirdetési Feltételek szerint jelenteti meg.

 

I. Általános szabályok
1. Üzemeltető írásbeli megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a weboldalba illeszthető reklámfelületein, valamint egyéb, a médiaajánlatában részletezett szolgáltatásokat nyújt Megrendelői részére.

 

2. Az Üzemeltető weboldalára kerülő hirdetés közzétételére az Üzemeltető és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (megrendelő, hirdető, ügyfél) között létrejött ún. ”hirdetési szerződés”, illetve eseti megrendelések és visszaigazolások alapján kerülhet sor.

 

3. Felek a hirdetési szerződésben szabályozzák az egyes hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint az Üzemeltető által nyújtott engedmények feltételeit.

 

4. Jelen feltételek valamennyi hirdetés megjelentetésére irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

 

 

II. Hirdetés megrendelése és elfogadása
1. Megrendelést az Üzemeltető levélben, személyesen, vagy e-mail útján fogad el a megrendelő bankszámlaszámának és a fizetés módjának feltüntetésével. Az üzemeltető a hozzá beérkezett hirdetési megrendeléseket minden esetben írásban, 24 órán belül visszaigazolja a megrendelő felé azzal, hogy amennyiben a megrendelő lapon kitöltött adatok módosítása, vagy kiegészítése szükséges, arra külön felhívja a figyelmet, továbbá jelzi, amennyiben a megrendelésben szereplő konkrét hirdetési igénytől eltérő módon tud csak eleget tenni a hirdetési megrendelésnek.

 

2. A hirdetések megrendelésének legkésőbb 48 órával a hirdetés igényelt kezdetét megelőzően be kell érkeznie az Üzemeltetőhöz. A megrendelt kreatívokat e-mailen, CD-n, vagy más elektronikus adathordozón kell eljuttatni az Üzemeltetőhöz. Az Üzemeltető a megrendeléseket beérkezésük sorrendjében kezeli és abban az esetben, ha valamely igényelt időpontban a reklámhely már annyira telített, hogy a Megrendelő igényét nem lehetne maradéktalanul kielégíteni, erről a hirdetés visszaigazolásával egyidejűleg értesíti a Megrendelőt azzal, hogy az igényelt hirdetést a legközelebbi alkalommal mikor tudja megjeleníteni.

Amennyiben Megrendelőnek ezen időpont nem megfelelő a hirdetések igénylésére előírt módon köteles azt jelezni az Üzemeltetőnek, ellenkező esetben az igényelt hirdetés az Üzemeltető által visszaigazolt legközelebbi alkalmas reklámhelyen megjeleníti.

 

3. Az Üzemeltető minden készen hozott reklámot előzetesen tartalmi és technikai szempontból megvizsgál, és ha a megjelenésnek bármilyen akadálya merül fel, a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban egyaránt értesíti. Az Üzemeltető egy már lekötött és visszaigazolt megrendelést is jogosult visszautasítani, amennyiben a lekötésekor a reklámanyag még nem volt ismert és a jelen szerződési feltételekben rögzítettekbe ütközik akár tartalmi, akár technikai okból. Az Üzemeltető a Megrendelő által átadott kész anyagokon változtatást nem végez.

 

4. Általános szabályként az Üzemeltető kiköti, hogy szolgáltatások esetében, magában a hirdetésben pontosan meg kell nevezniük vállalkozásukat, székhelyüket vagy állandó belföldi telephelyüket (üzlethelységüket), valamint a nyilvántartásba vételi számukat.

 

5. Külön jogszabályban meghatározott, előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak, vagy a reklám közzétevőjének (Üzemeltetőnek) nyilatkozatot tenni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában az Üzemeltető a reklámot nem teheti közzé.

 

6. A reklám megjelenítésének további feltétele, hogy a reklámozó azonosítható módon megnevezze a vállalkozását és jelölje meg a székhelyét vagy az állandó belföldi telephelyét, továbbá az adószámát, mely adatokat az Üzemeltető a reklámozó 6. pont szerint tett nyilatkozatával együtt regisztrálja és a nyilatkozat átadásától számított egy évig megőrizi.
III. Hirdetési korlátozások és tilalmak
1. A hirdetés nem közölhető, ha az a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

2. Az Üzemeltetőnek jogában áll jogkövetkezmények nélkül visszautasítani azon hirdetések megjelentetését, amelyek politikai, gazdasági szempontból kifogásolhatók, közerkölcsbe ütköznek, sértik az érvényben lévő jogszabályokat, a reklámetikai kódexet, vagy nem egyeztethetők össze a rádió profiljával.

 

IV. Az Üzemeltető és a Megrendelő felelősségére vonatkozó szabályok
1. Az Üzemeltető, az időben leadott, tartalmilag sem kifogásolható, kész kreatívok alapján szavatolja a hirdetés sugárzását. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal a reklámok közzétételére a Megrendelő részére visszaigazolt módon és időpontban, viszont esetleges vis maior okokért (pl: szerverleállás) nem vállal felelősséget. Viszont minden tőle telhetőt megtesz a Megrendelő kárpótlásáért, kedvezmény, vagy plusz megjelenések formájában.

 

2. Amennyiben a hirdetés az Üzemeltető hibájából mégis elmaradna, úgy a Megrendelővel kötött előzetes egyezségnek megfelelően az Üzemeltető helytáll a hibáért és a hirdetést, amennyiben erre a Megrendelő igényt tart, a Megrendelővel egyeztetett későbbi időpontban sugározza.
3. Megrendelő a megrendelt hirdetéssel kapcsolatos változtatási igényét legkésőbb a megkezdést megelőző 48 órával megelőzően írásban jelezni köteles, amelyet az Üzemeltető ugyancsak írásban, 24 órán belül visszaigazol, amennyiben technikailag lehetséges a megrendelt hirdetés megváltoztatása. Visszaigazolás hiányában a változtatásból eredő bármely tényleges kárért, elmaradt haszonért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A hirdetés változtatásából eredő mindennemű többletköltség a Megrendelőt terheli.

 

4. A hirdetésben előforduló tartalmi hibákból eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

5. A hirdetés megjelenésének elmaradásából eredő károkért, elmaradt haszonért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

6. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kreatív anyagok minőségi hibákból, vagy egyéb fogyatékosságaiból eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

7. Üzemeltető kizár minden felelősséget a Megrendelő által részére bármely formában eljuttatott hirdetések tartalmáért. Bármilyen a Megrendelő által igényelt és az Üzemeltető által a megrendelésnek megfelelően megjelenített hirdetésből eredő kártérítési vagy bármilyen egyéb vagyonjogi igény, esetleges hatósági díj vagy bírság Megrendelőt terheli, melyért Megrendelő készfizető kezesként helytállni köteles. Vis maior esetén az Üzemeltetőnek teljesítésre vagy kártérítésre vonatkozó kötelezettsége nincs

 

8. A megrendelt reklám tartalmának valódiságáért, valamint a jelen szerződési feltételek 2.) pontjában foglaltaknak való megfelelésért a Megrendelő felel. A Megrendelő a megrendelés feladásával igazolja, hogy az általa készített, vagy általa átadott reklámokkal kapcsolatos mindazon szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a közzétételhez szükségesek (az Üzemeltető szükség esetén jogosult erről információt kérni)

 

9. Megrendelő a fentiekkel összhangban külön és kifejezetten is felelősséget vállal azért, hogy általa igényelt és az Üzemeltető által a megrendelésnek megfelelően megjelenített hirdetésből kifolyólag az Üzemeltetőnek sem magánszemélyek, sem pedig szervezetek felé nem áll fenn és nem keletkezik szerzői jogdíjfizetési kötelezettsége. Amennyiben később valaki mégis alappal támasztana jogdíjkövetelést az Üzemeltetővel szemben a Megrendelő által igényelt és az Üzemeltető által megjelenített hirdetések alapján, úgy a jogdíj megtérítése minden esetben Megrendelőt terheli, egyben a Megrendelő készfizető kezességgel tartozik a jogosultak részére történő jogdíjak megfizetéséért.

 

10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján rendelkezésére álló hirdetési időt és megjelenési lehetőséget harmadik személynek nem adhatja tovább és nem engedheti át, továbbá a kreatívokban a Megrendelőn kívül bármilyen

 

harmadik személy csak az Üzemeltető előzetes belegyezésével jelenhet meg, ellenkező esetben a Galambos Ádám István E.V. a kreatív megjelenítését jogszerűen megtagadhatja.
V. Anyagleadással kapcsolatos tudnivalók

 

1. A Megrendelő köteles a hirdetés megjelentetéséhez szükséges anyagokat a mindenkor hatályos árlistán szereplő leadási határidő (legkésőbb a megjelenés időpontját megelőzően 48 órával) megfelelő, megjelenítésre alkalmas minőségben az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a hirdetés megjelentetése késedelmes anyagleadásból eredően hiúsul meg, az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

 

2. Amennyiben a Megrendelő megjelenítésre kész, megfelelő adathordozóra felvitt hirdetési anyagot ad át az Üzemeltető részére, úgy az Üzemeltető a hirdetési anyagokat és azok hordozóit csak a Megrendelő külön kérésére őrzi meg. A megőrzési kötelezettség a hirdetés utolsó megjelenését követő 60 napig áll fenn.

 

3. Üzemeltető a Megrendelő által leadott, sugárzásra alkalmas hirdetési anyagokat tartalmi változtatás nélkül jeleníti meg. Tartalmi, formai hiba, hiányosság, reklámjogi vagy szakmai aggály felmerülése esetén Üzemeltető haladéktalanul, lehetőleg írásban tájékoztatja Megrendelőt. Üzemeltető a megjelenítésre szánt hirdetéseket nem javítja, azok valóságtartalmáért, minőségéért felelősséget nem vállal.

 

4. A megrendelt hirdetések átütemezhetők a megjelenést megelőző negyvennyolc órával. Amennyiben az átütemezési igény a megjelenést megelőző negyvennyolc órán belül történne, úgy az Üzemeltető fenntartja a jogot az átütemezési igény visszautasítására, vagy a Megrendelővel előzetesen közölt felár felszámítása ellenében tesz eleget az átütemezési igénynek. Amennyiben Megrendelő az eredeti megrendelésben szereplő ütemezés szerinti teljesítést az átütemezési lehetőség hiányában nem kéri, ebben az esetben is a megrendelés visszaigazolásában szereplő fizetendő árat köteles megfizetni az Üzemeltetőnek.

 

5. Amennyiben érdekelt harmadik személy jogsértésre hivatkozással, vállalva minden anyagi következményt, kéri egy reklám sugárzásának felfüggesztését, erről az Üzemeltető haladéktalanul és rövid úton értesíti a Megrendelőt. Nyilvánvaló jogsértés kivételével, mikor az Üzemeltető saját döntésével a közzétételt beszünteti, a megrendelés további teljesítése a Megrendelő írásos nyilatkozatától függ.

 

6. Az Üzemeltető a reklámspot elkészítését, vagy sugárzását megtagadhatja, ha alaposan feltételezhető, hogy az jogszabályba ütközne, vagy annak alapján harmadik fél az Üzemeltetővel szemben bármilyen igénnyel léphetne fel. Az Üzemeltető a reklám kreatív elkészítésének illetve közlésének megtagadását köteles megindokolni. Az Üzemeltető egy konkrét reklám kreatív megjelenítésének megtagadása esetén ugyanolyan értékben további, nem kifogásolható hirdetési lehetőséget biztosít a Megrendelő részére.

 

VI. Hirdetési ár

 

1. A hirdetési árlistában szereplő eladási árakat (felárakkal és különféle kedvezményekkel együtt) az Üzemeltető határozza meg. Ezen ármegállapítás az Üzemeltető kizárólagos joga.

 

2. Amennyiben az árak változnak, az Üzemeltető a tarifaváltozásról az érvénybelépést megelőzően 30 nappal tájékoztatást ad. Az árak változásának bejelentését megelőzően Megrendelő által megrendelt és az Üzemeltető által visszaigazolt hirdetések árát az időközben bekövetkezett árváltozás nem érinti.

 

3. Engedmények és kedvezmények az Ügynökségek által közvetített hirdetések után az Ügynökség és az Üzemeltető által megkötött szerződésben foglalt éves vállalás alapján, egyéni Megrendelők felé pedig a konkrét hirdetési megrendelésekben rögzítettek szerint adhatók.

 

4. Amennyiben az Ügynökség a tárgyévre előre vállalt hirdetési felületmennyiséget lemondja, vagy nem teljesíti, úgy az engedmények, a kedvezmények megállapodott szintjére való jogosultságát elveszíti és a Felek között új hirdetési szerződés megkötése válik szükségessé, amennyiben a kölcsönös szerződési szándék változatlanul fennáll.

 

5. Az Üzemeltető a megrendelt hirdetéseket a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított, a hirdetési szerződésben rögzített fizetési határidővel számlázza. A Megrendelő – a jogos reklamáció esetét kivéve – köteles a számlákat határidőn belül kiegyenlíteni. Az Üzemeltető reklamációt a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban fogad el.

 

6. Üzemeltető a fizetés elmaradása esetén jogosult a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására, ill. a Megrendelő hirdetései megjelenítésének felfüggesztésére és további megrendelések felvételének megtagadására a számla és a késedelmi kamat kifizetéséig. Az ebből eredő anyagi károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. Üzemeltető a megrendelt hirdetések tényleges megjelenítését képernyőmentésekkel, linkekkel, statisztikákkal igazolja.

 

VIII. Egyéb feltételek

 

1. Az Általános Hirdetési Feltételektől, tartalmától eltérő megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni. Az Általános Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

2. Az Üzemeltető és a Megrendelő közötti esetleges jogviták során a Felek között létrejött hirdetési szerződés, a jelen Általános Hirdetési Feltételek, a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezései az irányadók.

 

3. Jelen Általános Hirdetési Feltételek az aláírás napjától lépnek hatályba, azokat az ezt követően megjelentetett hirdetések tekintetében kell alkalmazni. A jelen Általános Hirdetési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a hirdetési megrendelő lap, amelynek kitöltésével a hirdetések közzététele az Üzemeltetőtől megrendelhető.