Regisztrálj a Futótársra és Nyerj egy Vivicitta nevezést

Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK!
—————————
NYERJ NEVEZÉST A TELEKOM VIVICITTA 10 KM-ES TÁVJÁRA.

MIT KELL TENNED?

1. Regisztrálj és Töltsd ki az adatlapod 2020. március 31. éjfélig a Futótárs oldalon itt >>>>> https://www.futotars.com/members/register/

2. Ha megvagy, írd meg hozzászólásban a felhasználónevedet ez alá a poszt alá.

A játékban a már regisztrált tagok is részt vehetnek!

A regisztrálók és adatlap kitöltők között 2020. április 1-jén 3 db ingyenes nevezést sorsolunk ki a Telekom Vivicitta 10 km-es távjára. A nevezés továbbadható igény esetén.

 

Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató

 1. A jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató („Szabályzat”) vonatkozik a Galambos Ádám István EV. (székhely: 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 55. adószáma: 67239849-2-42), mint Szervező (a továbbiakban: Szervező) által a Nyerj Nevezést a Vivicitta 10-km-es távjára kapcsán meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
 2. A Nyereményjáték 2020. március 03. 9:00 óra és március 31. 23:59 óra között (a „Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre a Futótárs.com Facebook oldalán(https://www.facebook.com/futotars). A Nyereményjáték során a Szervező által a Futótárs.com weboldalán (https://www.futotars.com) kell a jelentkezőknek regisztrálniuk úgy, hogy az adatlapjukat is maradéktalanul kitöltik. Ez azzal igazolható, hogy a profiljuk megtalálható a Futótárs weboldalán a tagok között. Ezt követően a Futótárs.com Facebook oldalán (https://www.facebook.com/futotars) a nyereményjátékra való felhívásban szereplő bejegyzéshez tartozó komment szekcióban megadta a Futótárs.com weboldalán használt és regisztrált felhasználónevét játékosnak tekintendő („Játékos”) és részt vehet a sorsoláson. A Játékos a válasz beküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

A Játékot nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.

A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a 11. pontban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett beleegyezés a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával történik. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Facebook oldalon (https://www.facebook.com/futotars) publikált posztban közölt linken keresztül érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről. A Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Futótárs Facebook oldalán (https://www.facebook.com/futotars) közzétett bejegyzéshez tartozó komment szekcióba a Játékos csak egy alkalommal írhatja be a felhasználónevét, az ismételt válaszadást a Szervező nem veszi figyelembe. A válasz elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek a játék szempontjából érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje. A komment törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

 1. A Nyereményjáték Nyereménye:

3 db Nevezési jog a 2020-as Telekom Vivicitta 10 km-es távjára

 1. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és cselekvőképessége az életkorától eltekintve korlátozva nincs, valamint a 2. pont szerinti feltételeknek eleget tett. A Szervező munkavállalói, megbízottai, ügynökei és támogatói, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

A Szervező jogosult bármely játékost a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

 1. A Szervező a Nyereményt a 2. pontban leírt feltételek szerint maradéktalanul eljárt Játékosok között sorsolja ki.

A Szervező a Nyeremény tekintetében jótállást vagy szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen jellegű igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Nyeremény készpénzre nem váltható. A Nyertes a Nyereményt nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, vagy nyilvánosan az értékesítését nem hirdetheti meg, de az átadást követően átruházhatja, melyről a Szervezőt értesítenie kell.

A Nyertest a Nyereménye után adófizetési kötelezettség nem terheli, azt a Szervező viseli.

 1. A Szervező a Nyeremény darabszámának megfelelő számú Nyertest, azaz 3 db Nyertest sorsol.

A Nyeremény sorsolásának időpontja:

2020 április 1. 10:00 óra

A Nyertes kiválasztása számítógéppel, véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) történik. A sorsolás nem nyilvános. A Szervező a Nyertessel az eredményt Facebook privát üzenetben közli a nyeremény átvételi módjának és időpontjának tisztázása érdekében.

Ha a Nyertes a Szervező privát üzenetére 24 órán belül nem válaszol, vagy egyébként a sorsolásban kiválasztott Nyertes a Játékban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a nyereményre való jogosultsága megszűnik. Ebben az esetben a Szervező egy pótnyertest sorsol a fentiek szerint ismertetett módon. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a megadott határidőn belül, a Nyeremény nem kerül a Nyereményjátékban felhasználásra.

A Nyertes nevét a sikeres kapcsolatfelvételt követően teszi közzé a Szervező a Futótárs.com Facebook oldalán (https://www.facebook.com/futotars) annak érdekében, hogy a Szervező biztosítsa a Játék hitelességét.

A Nyertes által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából létrehozott e-mail fiókját időközben megszűntette vagy a megadott elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervezőt, munkavállalóit, megbízottai, ügynökeit és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Játékos kommentjének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos kommentje a határidő lejártát követően érkezik meg.

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.
 2. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.
 3. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Futótárs.com Facebook oldalán (https://www.facebook.com/futotars).
 4. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és vásárláshoz nem kötött.
 5. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő a Szervező, azaz Galambos Ádám István E.V. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken:

Adatvédelmi Tisztviselő

Galambos Ádám István

Cím: 1141. Budapest, Bazsarózsa u. 55.

E-mail: info@futotars.com

futotars@gmail.com

Telefonszám: +36 20 345 5393

Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Nyereményjátékban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.

A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező a Futótárs.com Facebook oldalán (https://www.facebook.com/futotars), valamint a www.futotars.com weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Nyereményjátékban, a Nyeremény a pótnyertesnek kerül kiadásra.

A kezelt személyes adatok köre: (i) Nyertes neve; (ii) Nyertes email címe; (iii) Nyertes nyilvános Facebook profilja; (iv) Nyertes életkora; (v) Nyertes lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Az adatkezelés időtartama: a sorsolástól számított 30 (harminc) nap, azzal hogy a Nyertes nevét tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet számviteli célokból az Adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerülnek.

A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő vagy az alábbi közreműködő partnerek, Nyereményjáték szervezésével, lebonyolításával érintett és foglalkozó munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg.

Az adatkezelő az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. c) a személyes adatok törlését kérje;
 4. d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 7. g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Játékos a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎megjelölt elérhetőségekre küldheti el, melyek a következők: e-mailben az info@futotars.com, vagy postai úton a 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 55.

Az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhető tájékoztatás. Főszabály szerint, amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Szervező jogosult költségtérítést kérni (500 Ft/hangfelvétel, 5 Ft/lap). A Szervező fenntartja a jogot a költségtérítés összegének és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján történő meghatározására.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szervező nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szervező válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szervező tájékoztatást ad a címzettekről.

A Játékos bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. március 03.

Galambos Ádám István E.V.

 

error

Tetszik? Oszd meg másokkal is!